Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

Проектът е част от изпълнението на програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги", финансирана съвместно със средства на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (85%) и българския държавен бюджет (15%). Целта на този финансов инструмент е намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на двустранните отношения между страните донори - Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и България.

В рамките на Финансовия механизъм на ЕИП България получава достъп до общо 78.6 млн. евро за финансиране на проекти в приоритетни за страната ни сектори: опазване на околната среда, възобновими енергийни източници, възстановяване на културното и природно наследство, инициативи за обществено здраве, деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, правосъдие и вътрешни работи.

Повече информация за финансовия механизъм можете да получите на интернет адреси: www.eeagrants.org, www.eeagrants.bg, докато повече за конкретната програма можете да научите на адреси: www.moew.government.bg и www.BG03.moew.government.bg.

Програма BG03.02: Картиране и оценка на екосистемните услуги

Проектът ще допринесе за изпълнение на програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми в частност чрез оценка на състоянието и ползите от екосистемите, съставящи част от изумителното българско биоразнообразие. Това е националния принос към достигане на целите на Стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2020 година. Тя разглежда екосистемите в тяхното единство, и е в съгласие със Стратегическия план за биоразнообразието 2011-2020 на Конвенцията за биоразнообразието. Водеща политика в това отношение е оценката на екосистемните услуги, които на кратко представляват всички възможни ползи за човека, обобщени в няколко основни групи:

  • Материални услуги – всички продукти, произхождащи от екосистемите, например храни, влакна, горива, билки и лечебни растения;
  • Регулиращи услуги – ползите, които произтичат от способността на екосистемите да регулират важни естествени природни процеси, например пречистване на въздуха, водите и почвите, регулиране на климата, ерозията, болестите и вредителите, намаляване на щетите от природни бедствия и др.;
  • Културни услуги – нематериални ползи от екосистемите, свързани с тяхната естетичната и развлекателна стойност, духовните им характеристики, образователната им стойност, и създаване на среда за развитието на духа;
  • Поддържащи услуги – тези ползи от функционирането на екосистемите, които създават необходимите условия, за осигуряването на всички останали, например почвообразуване.

Обхват на програмата BG03.02: Картиране и оценка на екосистемните услуги

Част от работата по създаване на Приоритетната рамка за действие за Натура 2000 е свързана с картиране и статистически анализ на екосистемите, опазвани в рамките на тази европейска мрежа. При сравнение с предишна информация става ясно, че съществуват редица несъответствия и неяснота или пропуски в познанията. Затова оценката на екосистемите и услугите, предлагани от тях изискват допълнителна и обхватна полева работа. За отбелязване е, че подобни мащабни изследвания извън Натура 2000 не се финансират от Европейската комисия. Програма BG03 ще осигури възможност за пълен преглед и синхронизация на информацията за тях, като по този начин ще даде възможност за създаване на единна и осъвременена карта на екосистемите. В хода на работата ще бъде осигурена и възможност за изграждане на капацитет за описване и оценка на екосистемните услуги на сред администрацията, научната общност и хората от неправителствените организации.

Проектът: Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България (Д-33-90/03.09.2015)

Проектът ще допринесе за изпълнението на общите цели на програмата за пълна инвентаризация на екосистемните услуги в изпълнение на Стратегията за биоразнообразието на ЕС. Нашата задача е да опишем и оценим тревните екосистеми в България или казано по-популярно всички пасища, ливади и мери, които по предварителни предвиждания обхващат около 30% от страната. Разчитайки на натрупаните огромни масиви информация за тревните съобщества и различните животински видове свързани с тях разчитаме, че ще можем да изпълним задачата си за 13 месеца – започвайки през септември 2014 год. трябва да приключим до месец ноември 2016.

Основни цели на проекта:

Целите на проекта са да се осигури възможност да се отговаря на различни въпроси свързани с възможността за използване на тревните екосистеми, съчетано дългосрочното запазване на техния потенциал. Проектът ще предостави оригинална информация за тревните екосистеми извън мрежата Натура 2000, за тяхното разпространение, биофизични параметри и капацитет за стопанско ползване. Така директно ще допринесем за устойчивото управление на тревните екосистеми в България. Националната информационна система за биологичното разнообразие ще бъде актуализирана със събраната информация и ще бъде надежден източник за наблюдение на промените и прилагане на адекватни природозащитни мерки.

Важна част от работата ни ще бъде свързана с повишаване на обществената информираност за ползите от екосистемните услуги и тяхната значимост за икономиката на страната. Ще организираме семинари за основните ползватели на откритите тревни съобщества – фермерите и представителите на средния и дребен хотелски и туристически бизнес. Предвиждаме и работа с институциите, отговарящи за опазването на българската природа, за да ги запознаем в детайли с прилаганата методика за оценка на екосистемите, което ще позволи систематично наблюдение на състоянието им в бъдеще.